News & Activities

บริษัท GCL และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Smart Factory ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

  • Date: 02-Feb-2021
  • By: Admin

 นายอำนวย พรมอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) และ นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เป็นผู้แทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Smart Factory  ระหว่างบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีตัวแทนผู้บริหารทั้งสองบริษัท ร่วมเป็นสักขีพยาน

  การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G มาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะหรือ Smart Factory สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)