News & Activities

บริษัท GCL ได้รับรางวัล Zero Accident Campaign 2020 ระดับทอง ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห้องเอนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร

  • Date: 06-Aug-2020
  • By: Admin

คุณวีระยุทธ ดวนใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค เป็นตัวแทนบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) เข้ารับรางวัล Zero Accident Campaign 2020 ระดับทอง เป็นปีแรกโดยสะสมชั่วโมงการทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้ถึง 12,145,503 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจากพลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ห้องเอนกประสงค์  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา