News & Activities

บริษัท GCL จัดพิธีลงนามสัญญา IDCSW Project ร่วมกับ บริษัท McTRIC และบริษัท DLS ณ IDC จังหวัดระยอง

  • Date: 06-Aug-2020
  • By: Admin

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 ณ ศูนย์กระจายสิค้าระหว่างประเทศ (IDC) จ.ระยอง บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) ทำการจัดพิธีลงนามสัญญาโครงการ International Distribution Center Smart Warehouse (IDCSW Project) ร่วมกับบริษัท แมคทริค จำกัด มหาชน (McTRIC) และบริษัท Doosan Logistics Solutions จำกัด (DLS) โดยมีคุณทวีสุข ปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการโครงการ IDCSW เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาในการจัดงาน และได้รับเกียรติจากคุณอำนวย พรมอนันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL)เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งลงนามสัญญาร่วมกับ คุณโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แมคทริค จำกัด มหาชน (McTRIC) และคุณวิโรจน์ โชคณาโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.พี.เอส. โลจิสติกส์ แมททีเรียล แอนด์ คอนซัลแตนส์ (T.P.S.) ในฐานะผู้แทนบริษัท Doosan Logistics Solutions จำกัด (DLS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงนามสัญญาก่อสร้างคลังสินค้า IDCSW ที่จะนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาช่วยลดต้นทุน Logistics ในภาพรวมเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บเสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าให้แก่บริษัท GCL

  โครงการ IDCSW เป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ ของบริษัทฯ เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายในการเจริญเติบโตในการผลักดันให้บริษัทฯ เป็น Logistics Flagship ของกลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) เพื่อขยายการให้บริการด้าน Logistics อย่างครบวงจรแก่กลุ่ม GC จากพื้นที่คลังสินค้า IDC สำหรับจัดเก็บสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม GC ในอนาคต รวมทั้งเป็นการต่อยอดและขยายการให้บริการ Logistics อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การบริหารจัดการขนส่งทั้งทางบกและทางทะเล การจัดทำ Freight Forwarding การจัดการด้านศุลกากร เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด และยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่ม GC อีกทางหนึ่งด้วย