CERTIFICATE

ISO 22301

  • Date: 27-Feb-2020
  • By:Admin

บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานเลขที่ ISO 22301 : 2012