CERTIFICATE

OHSAS

  • Date: 27-Feb-2020
  • By:Admin

บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่  BS OHAS 18001 : 2007